Xinjiang, China
previous
home
raize.ch

After Dahonglituan, the beginning of Aksai Chin.

Map-Link

24.10.2003
in Xinjiang, China